นครหลวงเวียงจันทน์-หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืนไป-กลับรถไฟลาวจีน

วันแรก หนองคาย - หลวงพระบาง

07.00 น. รถปรับอากาศลาวรับคณะที่ บริษัทกานตนาทัวร์หนองคาย

09.20น. คณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารทั้งสองด่านคณะออกเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ แขวงหลวงพระบางขบวนที่( C92 ) พร้อมเก็บภาพบรรยากาศภายในรถไฟสายแรกของประเทศลาว

11.13 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง เดินทางสู่น้ำตกตาดกวางชี ระยะทาง 25 กม.

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารท้องถิ่น

13.20 น. คณะถึง น้ำตกตาดกวางชี ซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลคหลั่นเป็นชั้นๆ เกิดจากการสะสมของหินปูน น้ำตกมีความสูงประมาณ70-80 เมตรถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองหลวงพระบาง และมีน้ำตลอดปี

14:30 น. คณะเดินทางสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

15.30 น.  คณะเที่ยวชมพร้อมกับไหว้พระที่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่มีลวดลายศิลปะลาวที่สวยงามที่สุดของเมืองหลวงพระบาง มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปีโดยสร้างในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช ภายในตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทองและผนังโบสถ์โดดเด่นด้วยลวดลายปีดทองลงพื้นรักสีดำตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำกานไหลบรรจบกับแม่น้ำโขงพอดี เมืองหลวงพระบางมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง 2 สายคือ แม่น้ำโขง และแม่น้ำคาน

16.00 น.  คณะเดินขึ้นบันได 328ขั้น เพื่อนมัสการ พระธาตุพสี ซึ่งเป็นพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางเคารพบูชาซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูง 21 เมตรใจกลางเมืองหลวงพระบางตลอดทางเดินท่านจะได้กลิ่นหอมของดอกจำปาลาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว องค์พระธาตุสร้างในสมัยพระเข้าอนุรุทมีลักษณะเป็นรูปทรงดอกบัวอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น พร้อมชมพระอาทิตย์อัสดงและวิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

17.30 น. คณะเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองหลวงพระบาง

18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านอาหารท้องถิ่น

19.30 น.  เช็ดอินเข้าที่พักที่ โรงแรมหลวงพระบาง พักผ่อนและท่องราตรีตามอัธยาศัย (ราตรีสวัสดิ์)

วันที่สอง หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - นครหลวงเวียงจันทน์

05.30 น.  คณะทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง(ไม่รวมในราคาทัวร์)จากนั้นให้คณะเดินชม ตลาดสด ดูวิถีชีวิตในยามเช้าของชาวหลวงพระบาง

07.00 น.  คณะเดินทางกลับโรงแรมที่พักรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมพร้อมเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย

09.00 น.  คณะเที่ยวชมพร้อมไหว้พระที่ วัดวิชุน หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกว่าพระธาตุหมากโมเพราะมีรูปทรงกลมตัดครึ่ง มองเหมือนแตงโม จึงเรียกว่าพระธาตุหมากโม       ( ธาตุประทุม )

09.30 น.  คณะเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หรือ พระราชวังของเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบางชมและรับฟังเรื่องราวต่างๆของกษัตริย์ประเทศลาวในสมัยเก่า ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2447 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อกันมาจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ ค.ศ.1904- 1909 และในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

10.30 น.  คณะชมและถ่ายรูปที่ เฮือนจัน บ้านมรดกโลกหลวงพระบาง มีอายุมากกว่า 100 ปี ภายในถูกจัด

แสดงเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางในสมัยก่อน และมีบริการเช่าชุดพื้นเมือง

ให้คณะได้จำลองแต่งเป็นชาวหลวงพระบางในสมัยก่อนได้ถ่ายรูปสวยๆ(ไม่รวมในรายการ)

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารท้องถิ่น

12.00 น.  คณะเดินทางออกจากตัวเมืองหลวงพระบาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 25 กม.

13.53 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์ด้วยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ C 83

15.45 น.  คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์รถลาวรอรับคณะเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย

17.00 น.  คณะข้ามสะพานมิตรภาพลาว ไทย กลับสู่ด่านหนองคายประเทศไทย

โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลารถไฟฟ้าลาว-จีน

เงื่อนไขเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
-ใช้พาสปอร์ตในการเดินทางและเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
– กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอตและสำเนาใบฉีดวัคซีน ก่อนการเดินทาง 10 -15 วัน

เงื่อนไขการชำาระเงิน

*ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง

*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10วัน เก็บค่ใช้ง่าย 50 % ของราคาทัร์ทั้งหมดและสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ

*กรณีแจ้งยอดผู้เดินทางลดลงจากเดิมก่อนวันเดินทาง 5-7 วัน หรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้

หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท

ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างครบถ้วนแล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน

อัตราค่าบริการ นครหลวงเวียงจันทน์ – หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน (ไป-กลับรถไฟความเร็วสูง)

จำนวนนักท่องเที่ยว 8 ท่าน ค่าบริการท่านละ 8.000 บาท
จำนวนนักท่องเที่ยว 20 ท่าน ค่าบริการท่านละ 7,500 บาท
จำนวนนักท่องเที่ยว 30 ท่าน ค่าบริการท่านละ 7.000 บาท
จำนวนนักท่องเที่ยว 40 ท่าน ค่าบริการท่านละ 6,500 บาท
***พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท***

ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้
6 ค่าธรรมเนียมผ่านการท่องเที่ยว
6 ค่าธรรมเนียมด่านลาว
6 ค่ารถลาวนำเที่ยวตามโปรแกรม
6 ค่าตั๋วรถไฟเวียงจันทน์ – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ (ชั้น2)
6 ค่าที่พักหลวงพระบาง 1 คืน
6 ค่าอาหารเช้า 1! มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ
6 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
6 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว+มินิบาร์ ค่าทิปไกด์+คนขับอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

** หมายเหตุ กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50 / โดยโอนเงินเข้าบัญชี (ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 3 วัน)