นครหลวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

08.00 น.  คณะพร้อมกันที่บริษัทกานตนาทัวร์หนองคาย นำคณะเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทยผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตม.ประเทศไทย

09.00 น.  คณะถึง ด่านสะพานมิตรภาพฝั่งลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศลาวเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 18 กม.

09.30 น. คณะนมัสการศาลเจ้าแม่สีเมืองที่ วัดสีเมือง  ที่ชาวลาวสักการบูชาถือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ของนครหลวงเวียงจันทน์

10.00 น.  คณะชมและไหว้พระที่  พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว  ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ )

10.30 น   คณะเที่ยวชม อนุสาวรีย์ประตูชัย   เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่าง ฝรั่งเศส – ลาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น ของนครหลวงเวียงจันทน์     

11.00 น.  คณะนมัสการ พระธาตุหลวง  ซึ่งเป็นพระธาตุที่ใหญ่โตและสวยงาม เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ข้างในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของชาวลาวและชาวไทยอีสาน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00 น. คณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจันทร์ ระยะทาง 15 กม.

15.05 น.คณะออกเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่แขวงหลวงพระบางขบวนที่(C84)พร้อมเก็บ

ภาพบรรยากาศภายในรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศลาว

17.10 น.  คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟฟ้าหลวงพระบาง  รับประทานอาหารค่ำร้านอาหารอาหารท้องถิ่น

19.00 น.  เดินทางสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง เช็คอินเข้าที่พักที่โรงแรม 

19.30 น.    คณะเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แหล่งช้อปปิ้งที่กลางเมืองหลวงพระบาง ซึ่งตลาดอยู่บริเวณถนนหน้าพระธาตุภูสี 

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับโรงแรมที่พัก …ราตรีสวัสดิ์ 

05.30 น. คณะทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง  จากนั้นให้คณะเดินชม ตลาดสด  ดูวิถีชีวิตในยามเช้าของชาวหลวงพระบาง(ไม่รวมในราคาทัวร์)

07.00 น.  คณะกลับเข้าโรงแรมที่พักรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม                                        

08.00 น.  คณะเดินทางสู่ ชุมชนบ้านซ่างไห ระยะทาง 31 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

09.00 น.คณะเยี่ยมชมชุมชนบ้านซ่างไหริมน้ำโขงมีอาชีพผลิตเหล้าขาวพื้นเมืองรสชาติดี และชมวิธีต้มเหล้าขาวและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากฝีมือจากชาวบ้าน  จากนั้นนำคณะนั่งเรือ ล่องตามลำน้ำโขงชม ถ้ำติ่ง  (คำว่าติ่งในภาษาลาวหมายถึงงอกหรือย้อยดังนั้นถ้ำติ่งก็คือถ้ำหินงอกหินย้อยนั้นเอง) ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของหลวงพระบางในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์เสด็จทำพิธีหดสรง (สรงน้ำพระ)  และฟังธรรมที่ถ้ำติ่งนี้ในวันสังขาร  หรือวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปีถือเป็นโบราณราชพระประเพณีของลาว  ถ้ำติ่งมี 2 ชั้นคือ ถ้ำติ่งบนถ้ำติ่งล่างทุกซอกทุกมุมในถ้ำจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากและเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวหลวงพระบาง

11.30 น.  คณะเดินทางเข้าตัวเมืองหลวงพระบาง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00 น.  คณะเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางซี

14.00 น.คณะเดินทางถึง น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ เกิดจากการสะสมของหินปูน น้ำตกมีความสูงประมาณ  70-80 เมตรถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองหลวงพระบาง และมีตลอดปี

15.00 น.คณะเดินทางกลับเข้าตัวเมืองหลวงพระบาง

16.00 น.คณะเดินขึ้นบันได 328ขั้น เพื่อนมัสการ พระธาตุพูสี ซึ่งเป็นพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางเคารพบูชา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูง 21 เมตรใจกลางเมืองหลวงพระบางตลอดทางเดินท่านจะได้กลิ่นหอมของดอกจำปาลาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว องค์พระธาตุสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทมีลักษณะเป็นรูปทรงดอกบัวอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้นพร้อมชมพรอาทิตย์อัสดงและวิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น             

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านอาหารท้องถิ่น

19.00 น.คณะเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองหลวง ซึ่งตลาดอยู่บริเวณถนนหน้าพระธาตุภูสี

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับโรงแรมที่พัก…ราตรีสวัสดิ์

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย

09.00 น.  คณะเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หรือ พระราชวังของเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง ชมและรับฟังเรื่องราวต่างๆของกษัตริย์ประเทศลาวในสมัยเก่า ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2447 ในสมัยสมเด็ชพระเจ้าศรีสว่างวงศ์  สืบทอดต่อกันมาจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ ค.ศ. 1904- 1909  และในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

10.00 น.  คณะเที่ยวชมพร้อมกับไหว้พระที่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่มีลวดลายศิลปะลาวที่สวยงามที่สุดของเมืองหลวงพระบาง มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปีโดยสร้างในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช ภายใน            ตกแต่ง    ด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทองและผนังโบสถ์โดดเด่นด้วยลวดลายปิดทองลงพื้นรักสีดำตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำคานไหลบรรจบกับแม่น้ำโขงพอดี เมืองหลวงพระบางมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง  2  สาย คือ  แม่น้ำโขง  และแม่น้ำคาน

10.30 น. คณะเที่ยวชมพร้อมไหว้พระที่ วัดวิชุน หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม                เพราะมีรูปทรงกลมตัดครึ่ง มองเหมือนแตงโม จึงเรียกว่าพระธาตุหมากโม ( ธาตุประทุม )

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น

12.00 น.  คณะเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง

13.53 น.  ออกเดินทางสู่เวียงจันทน์ด้วยรถไฟความเร็วสูงขบวนC81

16.00 น.  คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์รถรอรับคณะเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย

16.30น    คณะเดินทางถึงด่านลาว ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากประเภท เหล้า บุหรี่ ไวน์ น้ำหอม และขนมจากต่างประเทศ ที่ ร้านค้าปลอดภาษี

17.30 น.  คณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพลาวกลับสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทย

18.00 น.  คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ความเหมาะสมของเวลารถไฟฟ้าลาว-จีน         

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง                                 

ใช้พาสปอร์ตในการเดินทางและอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน   

– กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง  10-15 วัน

หากมีการเปลี่ยนแปลงคนเดินทางหรือจำนวนลดลงกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางภายใน 5 วันทำการ

อัตราค่าบริการ   นครหลวงเวียงจันทน์ –  หลวงพระบาง (ไป-กลับรถไฟความเร็วสูง)     

จำนวนนักท่องเที่ยว  8  ท่านขึ้นไป  ค่าบริการท่านละ  9,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม  1,800  บาท

ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

Ø  ค่าธรรมเนียมผ่านการท่องเที่ยว

Ø  ค่าตั๋วรถไฟเวียงจันทน์-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ (ชั้น2)

Ø  ค่ารถลาวนำเที่ยวตามโปรแกรม  

Ø  ค่าที่พักหลวงพระบาง 2  คืน

Ø  ค่าอาหารเช้า  2 มื้อ  อาหารกลางวัน 3 มื้อ  อาหารค่ำ 2  มื้อ

Ø  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

Ø  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน  1,000,000  บาท

ราคานี้ไม่รวม

Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัว+มินิบาร์ ค่าทิปไกด์+คนขับ

Ø อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์         

Ø ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

**  หมายเหตุ  กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50 % โดยโอนเงินเข้าบัญชี (ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 3 วัน)