วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

รายการนำเที่ยววังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3  วัน  2 คืน (ไป-กลับรถไฟฟ้าลาว-จีน)

วันแรก             หนองคาย – เวียงจันทน์- วังเวียง – บลูลากูน

08.00 น. คณะพร้อมกันที่หน้าบริษัท กานตนาทัวร์  นำคณะผ่านพิธีการข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาวเข้าสู่เวียงจันทน์ระยะทาง  18  กม.

09.00 น.  ถึงเวียงจันทน์คณะเดินทางออกจากเวียงจันทน์ สู่เมืองวังเวียงระยะทาง  150  กม.

11.30 น.   คณะรับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารในวังเวียง

14.00 น.   คณะเข้าที่พักโรงแรมซิลเวอร์นากาหรือระดับเดียวกัน เปลี่ยนชุดสำห เดินทางสู่ ถ้ำปู่คำหรือบูลลากูน โดยใช้รถตู้หรือรถสองแถวข้ามสะพานแม่น้ำซองและเดินทางสู่บลูลากูนสระน้ำสีฟ้าใสราวกับคริสตัล

15.00 น. คณะถึง บูลลากูน ให้คณะได้เล่นน้ำ ตามอัธยาศัยภายในบริเวณจะมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านเลือกเล่นเช่น Zip Line สปาเท้าด้วยปลา (การเล่นกิจกรรมลูกค้าจ่ายเอง)

16.30 น.  คณะ นั่งเรือ ชมบรรยากาศ ลำน้ำซอง ระยะทางประมาณ  500  เมตร ใช้เวลาประมาณ  1 ชม

17.30 น.   นำคณะเข้าที่พักที่โรงแรมในวังเวียง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง

18.30 น.   รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารในวังเวียง

วันที่สอง          วังเวียง – หลวงพระบาง

06.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก  จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่สถานีรถไฟวังเวียง

08.52 น.    คณะออกเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจากสถานีวังเวียง เดินทางสู่หลวงพระบางเมืองมรดกโลกขบวนที่(C82)พร้อมเก็บภาพบรรยากาศภายในรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศลาว

09.48 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟฟ้าหลวงพระบาง รถตู้รอต้อนรับคณะ เดินทางสู่น้ำตกตาดกวางชี

10.00 น. คณะถึง น้ำตกตาดกวางชี ซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ เกิดจากการสะสมของหินปูน น้ำตกมีความสูงประมาณ  70-80 เมตรถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองหลวงพระบาง และมีน้ำตลอดปี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00 น. คณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

14.00 น. คณะเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หรือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง ชมและรับฟังเรื่องราวต่างๆของกษัตริย์ประเทศลาวในสมัยเก่า ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2447 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์  สืบทอดต่อกันมาจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ ค.ศ. 1904- 1909  และในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบาง

15.00 น.  คณะเดินขึ้นบันได 328ขั้น เพื่อนมัสการพระธาตุพูสี ซึ่งเป็นพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางเคารพบูชา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูง 100 เมตรใจกลางเมืองหลวงพระบางตลอดทางเดินท่านจะได้กลิ่นหอมของดอกจำปาลาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว องค์พระธาตุสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทมีลักษณะเป็นรูปทรงดอกบัวอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด7ชั้น  และชมวิวแบบ 360องศาของเมืองหลวงพระบาง

17.00 น. คณะเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แหล่งช็อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองหลวง ซึ่งตลาดอยู่บริเวณถนนหน้าพระธาตุภูสี

18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำร้านอาหารท้องถิ่น 19.30 น. คณะเดินทางเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย (ราตรีสวัสดิ์)

วันที่สาม           หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-หนองคาย

07.00 น.   คณะเดินทางกลับโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม และเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์

09.00 น.    คณะเที่ยวชมพร้อมกับไหว้พระที่วัดเชียงทองซึ่งเป็นวัดที่มีลวดลายศิลปะลาวที่สวยงามที่สุดของเมืองหลวงพระบาง มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปีโดยสร้างในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช ภายในตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทองและผนังโบสถ์โดดเด่นด้วยลวดลายปิดทองลงพื้นรักสีดำตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำคานไหลบรรจบกับแม่น้ำโขงพอดี เมืองหลวงพระบางมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง  2  สาย คือ  แม่น้ำโขง  และแม่น้ำคาน

10.30 น. คณะเที่ยวชมพร้อมไหว้พระที่ วัดวิชุน หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม เพราะมีรูปทรงกลมตัดครึ่ง มองเหมือนแตงโม จึงเรียกว่าพระธาตุหมากโม ( ธาตุประทุม )

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารท้องถิ่น

12.00 น. คณะเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง

13.45 น. ออกเดินทางสู่เวียงจันทน์ด้วยรถไฟความเร็วสูงขบวนC81

15.45 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์รถรอรับคณะเพื่อเดินทางสู่ด่านสะพานฝั่งลาว6.30 น.คณะนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุที่ใหญ่โตและสวยงาม เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ข้างในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของชาวลาวและชาวไทยอีสาน

16.30 น.  คณะชมตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ร้านค้าหัตถกรรมลาว 

17.30.น.  คณะเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์กลับสู่ ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย

18.00 น.   คณะข้ามสะพานมิตรภาพลาว – ไทย กลับสู่ด่านหนองคาย  ประเทศไทย

                        คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไขเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง 

– ใช้พาสปอร์ตในการเดินทางและอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน    

–  กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง  10-15 วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน

*ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง

*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมดและสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ

*กรณีแจ้งยอดผู้เดินทางลดลงจากเดิมก่อนวันเดินทาง 5-7 วัน หรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัททางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ  ก่อนทำการจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างครบถ้วนแล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน

อัตราค่าบริการ   วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน                         

นักท่องเที่ยว  8  ท่านขึ้นไป  ค่าบริการท่านละ   10,900  บาท

**พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800  บาท**

อัตรานี้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

      1.  ค่าธรรมเนียมด่านลาว

      2.  ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ

      3.  ค่าที่พักที่วังเวียง 1 คืน,ค่าที่พักหลวงพระบาง 1 คืน

      4.  ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ , อาหารกลางวัน 3 มื้อ , อาหารค่ำ 2 มื้อ

      5.  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

      6.  ค่าบริการไกด์ท้องถิ่น , น้ำดื่ม ,  ผ้าเย็น

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน คนละ 1,000,000  บาท

8.  ค่าตั๋วรถไฟวังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ (ชั้น 2)

ราคานี้ไม่รวม 

1.  ค่าอาหารนอกเหนือรายกา

2.  ค่าซักรีด  //  ค่ามินิบาร์

3.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และ  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

**  หมายเหตุ  กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50 % โดยโอนเงินเข้าบัญชี (ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 3 วัน)