1.เวียงจันทน์ไปเช้า-เย็นกลับ

08.00 น.                  คณะพร้อมกันที่บริษัทกานตนาทัวร์หนองคาย คณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาวด่านสะพานฝั่งลาว เดินทางสู่ตัวเมืองหลวงนครเวียงจันทน์ระยะทาง  18  กม.

09.00  น.                 คณะเข้านมัสการพระธาตุหลวงซึ่งเป็นพระธาตุที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

อนุสาวรีย์ประตูชัย
นมัสการพระธาตุหลวง

09.30  น.                 คณะแวะชมอนุสาวรีย์ประตูชัยซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว-ฝรั่งเศสอันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น ของนครหลวงเวียงจันทน์

10.00 น.                  คณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ( วัดพระแก้ว  กรุงเทพ ฯ  )

10.30 น.                  คณะนมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง  ที่  วัดศรีเมือง  ซึ่งเป็นวัดหลักบ้านหลักเมืองที่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ เคารพบูชา           

วัดศรีเมือง
สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น

13.30 น.                  คณะชมตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ร้านค้าหัตถกรรมลาว

14.30 น.                  คณะแวะถ่ายรูปที่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทน์

15.00.น.                  นำท่านเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์กลับสู่ ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย

15.30.น.                   ถึงด่านลาว ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่  ร้านค้าปลอดภาษี  (DUTY  FREE)

 เช่น เหล้า , บุหรี่ , ไวน์ , น้ำหอม   และขนมนานาชนิดจากต่างประเทศ

17.00.น.                  นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพลาว – ไทย

กลับสู่ด่านหนองคาย  ประเทศไทยคณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

ผู้ใหญ่    :  ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หน้าบัตรพร้อมหลังบัตร    ( ที่ยังไม่หมดอายุ  )

*ใช้พาสปอร์ตในการเดินทางและมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 

เด็ก        :  ใช้สำเนาสูติบัตร  หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน + รูปถ่าย 1 – 2 นิ้ว  1 ใบ

เงื่อนไขการยกเลิก

*ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง

*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมดและสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ

*กรณีแจ้งยอดผู้เดินทางลดลงจากเดิมก่อนวันเดินทาง 5-7 วัน หรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้

  หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่

 สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท

ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ   ก่อนทำการจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างครบถ้วนแล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน

อัตราค่าบริการ   นครหลวงเวียงจันทน์ไปเช้า -เย็นกลับ     

                                      จำนวนนักท่องเที่ยว  8-15  ท่าน    ค่าบริการท่านละ   2,000  บาท

                                      จำนวนนักท่องเที่ยว 16-20 ท่าน    ค่าบริการท่านละ   1,900   บาท

                                      จำนวนนักท่องเที่ยว 21-25 ท่าน    ค่าบริการท่านละ   1,800   บาท

                                      จำนวนนักท่องเที่ยว  26-30 ท่าน   ค่าบริการท่านละ   1,700   บาท

                                      จำนวนนักท่องเที่ยว  31-35 ท่าน   ค่าบริการท่านละ   1,600   บาท

                                      จำนวนนักท่องเที่ยว  36-40 ท่าน   ค่าบริการท่านละ   1,500   บาท

เด็ก  อายุ  4 – 11 ปี    คิดราคา  50 % ของราคาผู้ใหญ่  ,  เด็กอายุ   12  ปี  ขึ้นไป  คิดราคาเต็มราคาของผู้ใหญ่

ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมผ่านการท่องเที่ยว // ค่าธรรมเนียมด่านไทย-ลาว
  • ค่ารถลาวนำเที่ยวตามโปรแกรม  //  อาหารกลางวัน 1 มื้อ 
  • ค่าบริการไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว  //  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม

  • อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์         
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3