เวียงจันทน์ – เมืองเฟือง – วังเวียง 3วัน 2 คืน ( ไปรถ-กลับรถ )

วันแรก หนองคาย - เมืองเฟือง 

07.30 น. รถรับคณะที่หน้าบริษัทกานตนา เดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว              

08.00 น. คณะถึงด่านสะพานมิตรภาพฝั่งไทย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกเมืองของประเทศไทย

08.30 น. คณะถึง ด่านสะพานมิตรภาพฝั่งลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศลาวเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะเดินทางสู่เมืองเฟืองระยะทาง 190 กม.

10.00 น. คณะเที่ยวชมและไหว้ขอพรปู่ผ้าขาวที่วัดสินไชยยาราม พร้อมสักการะจุดสำคัญของบริเวณภายในวัดจะมีทั้งหมด 6 สถานที่สำคัญและมีความหมายแตกต่างกันแต่ละจุด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารท้องถิ่น

14.00 น. คณะเช็คอินเข้าที่พัก………………ให้คณะพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารที่พัก

19.00 น. นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย (ราตรีสวัสดิ์)

วันที่สอง         เมืองเฟือง -วังเวียง-ถ้ำปูคำ -ถ้ำนางฟ้า

06.00 น. คณะทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ตามประเพณีของคนลาว

07.00 น. คณะก็บสัมภาระให้เรียบร้อยเดินทางสู่วังเวียง

09.00 น. คณะเดินทางสู่ ถ้ำปูคำหรือ BlueLagoon ถ่ายภาพชมวิวอันสวยงาม สระน้ำสีฟ้าใสราวกับ  คริสตัลให้คณะได้เล่นน้ำ ตามอัธยาศัยภายในบริเวณจะมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านเลือกเล่นเช่น Zip Line สปาเท้าด้วยปลา (การเล่นกิจกรรมต่างๆไม่รวมในราคาทัวร์)

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารท้องถิ่น

13.00 น. คณะเที่ยวชม ถ้ำนางฟ้า ซึ่งเป็นถ้ำที่มีธรรมชาติอันสวยงามของหินงอกหินย้อยภายในบริเวณถ้ำ

15.00 น. คณะเช็คอินเข้าที่พักที่ โรงแรมท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง

16.30 น. คณะ นั่งเรือ ชมบรรยากาศ ลำน้ำซอง ระยะทางประมาณ  500  เมตร ใช้เวลาประมาณ  1 ชม.

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านอาหารท้องถิ่นสมควรแก่เวลาคณะพักผ่อนหรือเดินถนนคนเดินชมเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่สาม         วังเวียง-เวียงจันทน์

08.00 น.รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย

09.00 น. คณะเดินทางออกจากวังเวียงสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 150 กม.

10.30  นคณะเข้า นมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00 น. คณะชมและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ที่ร้านหัตถกรรมลาว เป็นฝากของที่ระลึก

13.30  น. คณะแวะชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว-ฝรั่งเศสอันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น ของนครหลวงเวียงจันทน์และเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของลาว

.14.00 น. คณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ( วัดพระแก้ว กรุงเทพ ฯ  )

14.30 น.คณะ นมัสการเจ้าแม่สีเมืองที่วัดสีเมือง  ซึ่งเป็นวัดหลักบ้านหลักเมืองที่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ เคารพบูชา15.00 น. คณะเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย

15.30 น คณะเดินทางถึงด่านลาว ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากประเภท เหล้า บุหรี่ ไวน์ น้ำหอม และขนมจากต่างประเทศ ที่ ร้านค้าปลอดภาษี

16.00 น. คณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพลาว  –  ไทย กลับสู่ด่านพรมแดนจังหวัดหนองคาย         

17.00 น. คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ :  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง  

– ใช้พาสปอร์ตในการเดินทางและมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน    

–  กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและสำเนาใบฉีดวัคซีน ก่อนการเดินทาง  10 -15 วัน

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

*ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง

*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมดและสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ

*กรณีแจ้งยอดผู้เดินทางลดลงจากเดิมก่อนวันเดินทาง 5-7 วัน หรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัททางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ   ก่อนทำการจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างครบถ้วนแล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน

 อัตราค่าบริการ     เวียงจันทน์ – เมืองเฟือง – วังเวียง 3 วัน 2 คืน (ไปรถ-กลับรถ)

จำนวนนักท่องเที่ยว    8 ท่าน     ค่าบริการท่านละ  9,000  บาท

จำนวนนักท่องเที่ยว  15  ท่าน     ค่าบริการท่านละ  8,000  บาท

จำนวนนักท่องเที่ยว  20  ท่าน     ค่าบริการท่านละ  7,000  บาท

จำนวนนักท่องเที่ยว  30  ท่าน     ค่าบริการท่านละ  6,500  บาท

                 

ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

1.ค่าผ่านการท่องเที่ยวลาว

2.ค่าธรรมเนียมด่านไทย-ลาว

 3.ค่ารถลาวนำเที่ยวตามโปรแกรม

4.ค่าที่พักเมืองเฟือง1คืน,ค่าที่พักวังเวียง 1 คืน

5.ค่าอาหารเช้า 2  มื้อ , อาหารกลางวัน  3  มื้อ , อาหารค่ำ  2  มื้อ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

7.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท

ราคานี้ไม่รวม

Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัว+มินิบาร์ ค่าทิปไกด์+คนขับ

Ø อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์    

Ø ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

**  หมายเหตุ  กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50 โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

(ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 3 วัน)